عنوان و سمت
تری دی آرتیست
سوابق کاری
مدلساز
حوزه هنری

1390 تا 1392

در حوزه هنری واحد انیمیشن فعالیت داشتم.

مدلساز
شرکت انیمیشن سازی

1400 تا امروز

در زمینه مدلسازی و متریال دهی و نور و رندر فعالیت دارم

سوابق تحصیلی
کاردانی کامپیوتر
دانشگاه تویسرکان

تا

دستاوردها
سایر اطلاعات
جنیست
زن
وضعیت تاهل
مجرد