عنوان و سمت
کارشناس ارشد گرافیک
سوابق کاری
طراح گرافیک و مدیرمسیول
دفتر تبلیغاتی سی نقش

۱۳۹۶-۰۸-۰۸ تا ۱۳۹۹-۰۲-۰۱

سوابق تحصیلی
کارشناس ارشد
سپهر

۱۳۹۵-۱۱-۰۱ تا ۱۳۹۷-۰۶-۲۲

سایر اطلاعات
جنیست
زن
وضعیت تاهل
مجرد